Obchodní podmínky internetového obchodu WheelsToys

Internetový obchod www.wheelstoys.cz provozuje:
Kamil Klega, U Rybníka 1569/6
79201, Bruntál
IČO 87221314
DIČ CZ7707204868
telefonní číslo +420734140740
 
Vztahy  a  vzájemná  práva  a  povinnosti  prodávajícího  a  kupujícího  se  upravují v souladu s ustanovením  § 1751 
odst.  1 zákona  č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů („Občanský zákoník“)  vzájemná
práva  a  povinnosti  Vás, jakožto kupujících a  Nás,   jakožto  prodávajících,  vzniklá  v  souvislosti  nebo  na  základě
kupní   smlouvy  („Smlouva“)  uzavřené  prostřednictvím  E-shopu  na  webových  stránkách   www.WheelsToys.cz.
 
Všechny  informace  o  zpracování  Vašich  osobních údajů  jsou  obsaženy  v  Zásadách  zpracování  osobních údajů,
která naleznete zde Ochrana osobních údajů. 
 
Ustanovení  těchto  Podmínek  jsou  nedílnou  součástí  Smlouvy. Smlouva  a  Podmínky jsou vyhotoveny v českém 
jazyce.  Znění  Podmínek  můžeme  jednostranně  měnit  či  doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 
Jak  jistě  víte,  tak  komunikujeme  primárně  na  dálku. Proto  i pro  naši Smlouvu platí, že jsou použity  prostředky 
komunikace  na  dálku,  které  umožňují,  abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti  Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí  E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
(„webové rozhraní E-shopu“).
 
Pokud  některá část  Podmínek  odporuje  tomu,  co  jsme si  společně  schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na 
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 
1.           NĚKTERÉ DEFINICE
1.1.        Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2.        Cena za dopravu  je  finanční  částka,  kterou  budete  hradit  za  doručení  Zboží,  a  to  včetně ceny za jeho
zabalení;
1.3.        Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4.        DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5.        Faktura je daňový  doklad  vystavený  v  souladu  se  zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6.        Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7.        Uživatelský účet  je  účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů
a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8.        Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9.        Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 
2.          OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1.        Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2.        Při  nákupu  Zboží  je  Vaše povinnost  poskytnout  Nám  všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
2.3.        Na našem  E-shopu  také  poskytujeme  přístup  k  hodnocení  Obchodu  provedenému  jinými  spotřebiteli.
Autenticitu  takových  recenzí  zajišťujeme  a  kontrolujeme  tím,  že  propojujeme  hodnocení  s konkrétními
objednávkami,  tudíž  v  interním  systému  u  každého  hodnocení  vidíme  i propojené ID objednávky,  a tak
jsme  schopni  ověřit  a  prokázat,  že  recenze  pochází  od  reálného spotřebitele.  Dále kopírujeme recenze
Obchodu ze stránek Heureka.cz
 
3.          UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1.        Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2.        Smlouva  je  uzavírána  na  dálku  prostřednictvím  E-shopu,   přičemž  náklady  na  použití   komunikačních
prostředků  na  dálku  hradíte  Vy.  Tyto  náklady  se  však  nijak  neliší  od základní sazby, kterou hradíte za 
používání  těchto  prostředků  (tedy  zejména za přístup k internetu),  žádné  další  náklady  účtované  Námi 
tedy  nad  rámec  Celkové  ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že  prostředky 
komunikace na dálku využíváme.
3.3.        K  tomu, abychom  mohli  Smlouvu  uzavřít,  je  třeba,  abyste  na  E-shopu  vytvořili  Objednávku.  V  tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a)    Info.  o  nakupovaném  Zboží  (na  E-shopu  označujete  Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem
„Do košíku“);
b)    Info.  o  Ceně,  Ceně za dopravu,  způsobu  platby  Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
Zboží;  tyto  informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-
shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na 
základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení a platby;
c)    Své identifikační a kontaktní údaje  sloužící  k  tomu,  abychom  mohli  doručit  Zboží, zejména  tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
3.4.       V  průběhu  tvorby  Objednávky  může  až  do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení
kontroly  prostřednictvím  stisku  tlačítka   „OBJEDNAT  s  povinností  platby“   Objednávku  vytvoříte. Před 
stiskem  tlačítka  musíte  ale  ještě  potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném 
případě  nebude  možné  Objednávku  dokončit.  K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku 
tlačítka   „OBJEDNAT  s  povinností  platby“   budou  všechny  vyplněné   informace  odeslány  přímo  Nám.
3.5.       Vaši  Objednávku  Vám  v  co  nejkratší  době  poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na  Vaši  e-mailovou  adresu  zadanou  v  Objednávce.  Součástí  potvrzení  bude shrnutí Objednávky a tyto 
Podmínky  formou  přílohy  e-mailové  zprávy.  Podmínky  ve  znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění 
přiloženém   jako   příloha   potvrzující   e-mailové   zprávy,   tvoří  nedílnou   součást   Smlouvy. Potvrzením 
Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
3.6.        Mohou  nastat  i  případy,  kdy  Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit.  Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží  není  dostupné  nebo  případy,  kdy  objednáte  větší  počet  kusů  Zboží,  než  kolik  je  z  naší  strany
umožněno.  Informaci  o  maximálním  počtu  Zboží  Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a 
neměla  by  pro  Vás  být  tedy  překvapivá.  V  případě,  že  nastane  jakýkoli  důvod,  pro  který nemůžeme 
Objednávku    potvrdit,    budeme   Vás   kontaktovat   a   zašleme   Vám   nabídku   na   uzavření   Smlouvy 
v  pozměněné  podobě  oproti  Objednávce.  Smlouva  je  v  takovém  případě  uzavřena  ve  chvíli, kdy Naši 
nabídku potvrdíte.
3.7.        V případě,  že  v  rámci  E-shopu  nebo  v  Objednávce  bude  uvedena  zjevně chybná Cena, nejsme povinni
Vám  Zboží  za  tuto  Cenu  dodat  ani  v  případě,  kdy  jste  obdrželi  potvrzení  Objednávky,  a  tedy   došlo 
k  uzavření  Smlouvy.  V  takové  situaci  Vás budeme bezodkladně kontaktovat  a zašleme Vám nabídku na 
uzavření  nové  Smlouvy  v  pozměněné  podobě  oproti  Objednávce.  Nová  Smlouva je v takovém případě 
uzavřena  ve  chvíli,  kdy  Naši  nabídku  potvrdíte.  Za  zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, 
kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.8.       V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9.       V  případě,  že  máte  zřízen  Uživatelský  účet,  můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím.  I v takovém
případě  máte  ale  povinnost  zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů.  Způsob 
tvorby  Objednávky  je  však  totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že 
není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.10.     V  některých  případech  umožňujeme  na  nákup  Zboží  využít  slevu.  Pro poskytnutí slevy je třeba,  abyste
v rámci  návrhu Objednávky  vyplnili  údaje  o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte,  bude 
Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 
4.          UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1.       Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2.       Při  registraci  Uživatelského  účtu  je  Vaše  povinnost  uvést  správně a pravdivě všechny zadávané údaje a
v případě změny je aktualizovat.
4.3.       Přístup  k  Uživatelskému  účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových
je  Vaší  povinností  zachovávat  mlčenlivost  a  nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich 
zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4.       Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5.       Váš   Uživatelský   účet  můžeme   zrušit,   a  to  zejména  v  případě,  když  jej  více,  než  1  rok  nevyužíváte,
či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6.       Uživatelský   účet   nemusí   být   dostupný   nepřetržitě,   a   to   zejména   s   ohledem   na   nutnou   údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.
 
5.           CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1.        Cena  je  vždy  uvedena  v  rámci  E-shopu,  v  návrhu  Objednávky  a  samozřejmě  ve  Smlouvě. V  případě
rozporu  mezi  Cenou  uvedenou  u  Zboží  v  rámci  E-shopu  a  Cenou  uvedenou  v  návrhu  Objednávky se
uplatní  Cena  uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu
Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
5.2.        Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3.        Platbu  Celkové  ceny  po  Vás  budeme  požadovat  po  uzavření  Smlouvy  a před předáním Zboží. Úhradu
Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a)    Bankovním   převodem.   Informace   pro   provedení   platby   Vám   zašleme   v   rámci    potvrzení
Objednávky.   V   případě   platby   bankovním  převodem  je  Celková  cena  splatná  do  48  hodin.
b)    Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay,  přičemž platba
se  řídí  podmínkami  této  platební  brány.  V  případě platby kartou online je Celková cena splatná
do 24 hodin.
c)    Dobírkou.  V  takovém  případě  dojde  k  platbě  při doručení Zboží oproti předání Zboží. V  případě
platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4.        Faktura  bude  vystavena  v  elektronické  podobě  po  uhrazení  Celkové  ceny  a  bude zaslána  na  Vaši  e-
mailovou adresu a bude též dostupná v Uživatelském úču.
5.5.       Vlastnické   právo  ke  Zboží  na  Vás  přechází  až  poté,  co  zaplatíte  Celkovou  cenu a  Zboží  převezmete.
V  případě  platby  bankovním  převodem  je  Celková  cena  zaplacena  připsáním  na Náš účet, v ostatních
případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 
6.           DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
6.1.        Zboží   Vám  bude  doručeno  nejpozději  do  14  dní  způsobem  dle  Vaší  volby,   přičemž  můžete   vybírat
z následujících možností
a)    Osobní odběr na naší provozovně v Bruntále
b)    Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, DPD
c)    Doruční prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna, DPD
6.2.        Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.
6.3.        Doba   doručení   Zboží   vždy   závisí  na  jeho  dostupnosti a na zvoleném  způsobu jeho doručení a platby.
Předpokládaná doba  doručení  Zboží  Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená  v  těchto
Podmínkách  je  pouze  orientační  a může se lišit od skutečné doby dodání.V případě  osobního  odběru na
provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
6.4.        Po  převzetí  Zboží  od  dopravce  je  Vaše  povinnost  zkontrolovat  neporušenost  obalu  Zboží  a v případě
jakýchkoli  závad  tuto  skutečnost  neprodleně  oznámit  dopravci a Nám. V případě,  že  došlo k závadě na
obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností  Zboží  od dopravce
převzít.
6.5.        V  případě,  kdy  porušíte  svoji  povinnost  převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za
následek   porušení   Naší  povinnosti  Vám  Zboží   doručit.   Zároveň   to,   že   Zboží   nepřevezmete,   není
odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit
z  důvodu  Vašeho  podstatného  porušení  Smlouvy,  případně  Zboží  uskladnit,  za což nám od  Vás náleží
úplata  ve  výši  150kč (Storno poplatek). Další prodej je možný až po uhrazení Storno poplatku !!! Pokud
se  rozhodneme  odstoupit  od  Smlouvy  stornováním  objednávky,  je  odstoupení  účinné v den,  kdy  Vám
toto  odstoupení  doručíme.  Odstoupení  od  Smlouvy  nemá  vliv  na  nárok  na  uhrazení Ceny za dopravu,
případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
6.6.        Pokud  je  z  důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem,  než bylo
ve  Smlouvě  dohodnuto,  je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.
Platební  údaje  pro  zaplacení  těchto  nákladů  Vám  zašleme  na  Vaši  e-mailovou  adresu  uvedenou   ve
Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
6.7.        Nebezpeční   škody   na  Zboží  na  Vás  přechází  v  okamžiku,  kdy  ho  převezmete.  V  případě,  kdy  Zboží
nepřevezmete,  s  výjimkou  případů  dle   čl. 6.4  Podmínek,  na  Vás  nebezpečí  škody  na  Zboží  přechází
v okamžiku,  kdy  jste  měli  možnost  ho  převzít,  ale z důvodů na Vaší straně k převzetí  nedošlo.  Přechod
nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete  veškeré  důsledky  spojené   se
ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
6.8.       V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží  uvedené
v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 
7.           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.        Zaručujeme,  že  v  době  přechodu  nebezpečí  škody  na  Zboží  podle  čl. 6.7.  Podmínek  je Zboží bez vad,
zejména pak, že Zboží:
a)    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b)    je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c)    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně  návodu k montáži nebo instalaci;
d)    je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e)    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,
odpovídá  obvyklým  vlastnostem  Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem
na   veřejná   prohlášení  učiněná  námi  nebo  jinou  osobou  v  témže  smluvním  řetězci,   zejména
reklamou nebo označením;
f)    je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete
rozumně očekávat; a
g)   odpovídá   jakostí   nebo   provedením   vzorku   nebo  předloze,  které  Vám  byly  poskytnuty  před
uzavřením smlouvy.
7.2.        Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými  právními  předpisy
(zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b  Občanského  zákoníku  a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.3.        V  případě,  že  bude  mít  Zboží  vadu,  tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1,
můžete  Nám  takovou  vadu  oznámit  a  uplatnit  práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
e-mailu  či  dopisu  na  Naši  adresu  uvedenou  u  Našich  identifikačních  údajů,  případně osobně na stejné
adrese.  Pro  reklamaci  můžete využít také vzorový  formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu
č. 1  Podmínek.  V  uplatnění  práva  z  vadného  plnění  je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto
volbu  nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným
právem z vadného plnění.
7.4.       Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a)    na  odstranění  vady  dodáním  nového  Zboží  bez  vady,  nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b)    na odstranění vady opravou Zboží, ledaže  by   byl   zvolený   způsob   odstranění   vady   nemožný
nebo   ve   srovnání  s  druhým   způsobem  nepřiměřeně   nákladný,  což  se   posoudí   zejména   s
ohledem  na  význam  vady, hodnotu, kterou  by  Zboží mělo bez vady, a to,  zda  může  být druhým
způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
7.5.        Jsme   oprávněni   odmítnout   vadu  odstranit,  je-li  to  nemožné  nebo  nepřiměřeně  nákladné  zejména  s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6.        Dále máte právo na:
a)    přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b)    odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a)    odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b)    se vada projeví opakovaně,
c)    je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d)    je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo
bez značných obtíží pro Vás.
7.7.        Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8.        V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9.        Vadou    Zboží    není   opotřebení   Zboží   způsobené   jeho  obvyklým  užíváním  nebo  u   použitého  Zboží
opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10.      Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a)    datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b)    co je obsahem reklamace;
c)    jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d)    Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11.      Nedohodneme-li  se  na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám
informaci  o  vyřízení  reklamace  na  uvedené   kontaktní  údaje.  Pokud  tato  lhůta  marně  uplyne,  můžete
odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12.      O  vyřízení  reklamace  Vás  budeme  informovat  e-mailem  a  vydáme  Vám  potvrzení  o  datu  a  způsobu
vyřízení  reklamace.  Pokud  je  reklamace  oprávněná,  náleží  Vám  náhrada účelně vynaložených  nákladů.
Tyto náklady  jste  povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.  V případě,  že došlo
k  odstranění  vady  dodáním  nového  Zboží,  je  Vaší  povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto
vrácení však hradíme My.
7.13.     V  případě,  že  jste  podnikateli,  je  Vaší  povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7.14.     V případě,  že  jste  spotřebitel,  máte  právo  uplatit  práva  z  vadného  plnění  u  vady,  která se vyskytne u
spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 
8.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1.        K  odstoupení  od  Smlouvy,  tedy  k  ukončení  smluvního  vztahu mezi Námi a Vámi od jeho  počátku, může
dojít  z  důvodů  a  způsoby  uvedenými  v  tomto  článku,  případně  v  dalších  ustanoveních  Podmínek,  ve
kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2.        V  případě, že  jste  spotřebitel,  tedy  osoba   kupující  Zboží  mimo  rámec své podnikatelské činnosti,  máte
v  souladu  s  ustanovením  §1829  občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
lhůtě   14  dnů  ode  dne  uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí.  V  případě,  že  jsme  uzavřeli  Smlouvu,  jejímž  předmětem  je  několik  kusů  Zboží  nebo  dodání
několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží,  a v případě,
že jsme uzavřeli Smlouvu,  na  základě které Vám budeme Zboží dodávat  pravidelně  a  opakovaně,  začíná
běžet dnem dodání první dodávky.
8.3.        Od  Smlouvy  můžete odstoupit  jakýmkoliv  prokazatelným  způsobem  (zejména  zasláním  e-mailu   nebo
dopisu  na  Naši  adresu  uvedenou  u  Našich  identifikačních  údajů).  Pro  odstoupení  můžete  využít  také
vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
8.4.        Ani  jako  spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy  plnění
uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
8.5.        Lhůta  k  odstoupení  dle  čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou,  pokud  Nám v jejím průběhu odešlete
oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6.        V  případě  odstoupení  od  Smlouvy  dle   čl. 2   Podmínek  jste  povinní  Nám  Zboží  zaslat  do 14  dnů  od
odstoupení  a  nesete  náklady  spojené s navrácením zboží  k Nám.  Vy máte naopak nárok na to,  abychom
Vám vrátili Cenu za dopravu,  avšak  pouze  ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání
Zboží,  který  jsme  pro  dodání Zboží nabízeli.  V  případě  odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou
Smlouvu,  hradíme  i  náklady  spojené  s  navrácením  zboží  k  Nám,  ovšem  opět  pouze  do výše  Ceny za
dopravu  ve  výši  odpovídající  nejlevnějšímu  nabízenému  způsobu  dodání  Zboží,  který  jsme  při  dodání
Zboží nabízeli.
8.7.        V  případě odstoupení  od  Smlouvy  Vám  bude  Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení  na
účet,  ze  kterého  byla  připsána,  případně  na  účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka  však  nebude
vrácena  dříve,  než  Zboží  obdržíme,  nebo  Nám  prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.  Zboží  Nám
prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
8.8.        V  případě  odstoupení  od Smlouvy  dle  čl. 2  Podmínek  Nám  však  odpovídáte za snížení hodnoty  Zboží,
které  vzniklo  v  důsledku  nakládání  s  tímto  zbožím  jinak,  než  je  nutné  k  tomu,  abyste se seznámili  s
povahou, vlastnostmi a funkčností  Zboží, tj.  způsobem,  jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné
prodejně.  V  případě,  že  jsme  Vám  ještě  nevrátili  Cenu,  jsme  oprávněni   pohledávku  z  titulu  nákladů
započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9.        My  jsme  oprávněni  odstoupit  od Smlouvy kdykoliv  před  tím,  než  Vám  dodáme  Zboží,   pokud  existují
objektivní  důvody,  proč  není  možné  Zboží  dodat  (zejména  důvody na  straně třetích osob nebo důvody
spočívající  v  povaze  Zboží),  a  to  i  před  uplynutím  doby  uvedené  v  čl. 9.  Podmínek.  Můžeme také od
Smlouvy   odstoupit,   pokud   je   zjevné,  že   jste  uvedli   v  Objednávce   záměrně   nesprávné  informace.
V  případě,  že  nakupujete  zboží  v  rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni
od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 
9.          ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
9.1.       Nejsme  ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení  § 1826 odst. 1 písm.
e) Občanského zákoníku.
9.2.       Vyřizování  stížností  spotřebitelů  zajišťujeme  prostřednictvím  elektronické  adresy   
wheelstoys@email.cz.Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
9.3.        K mimosoudnímu  řešení  spotřebitelských  sporů  ze  Smlouvy  je  příslušná  Česká  obchodní  inspekce, se
sídlem   Štěpánská   567/15,   120 00   Praha  2,   IČ:  000  20  869,  internetová  adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné  využít  při  řešení  sporů  mezi prodávajícím a kupujícím,  který
je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
9.4.        Evropské   spotřebitelské   centrum   Česká   republika,  se   sídlem   Štěpánská  567/15,   120 00   Praha 2,
internetová   adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je  kontaktním  místem podle Nařízení Evropského
parlamentu  a  Rady  (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
změně  nařízení  (ES)  č. 2006/2004  a  směrnice  2009/22/ES  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-
line).
 
10.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.      Pokud  Náš  a  Váš  právní  vztah  obsahuje  mezinárodní  prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
území České republiky),  bude  se  vztah  vždy  řádit  právem  České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
nejsou  tímto  ujednáním  dotčena  Vaše  práva  plynoucí  z  právních  předpisů.
10.2.      Veškerou  písemnou  korespondenci  si  s  Vámi budeme  doručovat  elektronickou  poštou. Naše e-mailová
adresa  je  uvedena  u  Našich  identifikačních  údajů.  My  budeme   doručovat   korespondenci  na  Vaši   e-
mailovou  adresu  uvedenou  ve  Smlouvě,  v  Uživatelském  účtu  nebo  přes  kterou  jste  nás  kontaktovali.
10.3.      Smlouvu  je  možné  měnit  pouze  na  základě  naší  písemné  dohody.  My  jsme  však  oprávněni  změnit a
doplnit   tyto  Podmínky,  tato  změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou
uzavřeny  po  účinnosti  této  změny.  O  změně  Vás  však  budeme  informovat  pouze  v  případě,  že máte
vytvořený   Uživatelský   účet   (abyste  tuto  informaci  měli  v  případě, že  budete  objednávat  nové Zboží,
změna  však  nezakládá  právo  výpovědi,  jelikož  nemáme  uzavřenou  Smlouvu,  kterou   by   bylo   možné
vypovědět),  nebo  Vám  na  základě  Smlouvy máme  dodávat  Zboží  pravidelně a opakovaně. Informace o
změně  Vám  zašleme  na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás
do  14  dnů  od  zaslání  informace  o  změně  neobdržíme  výpověď  uzavřené   Smlouvy   na   pravidelné a
opakované  dodávky  Zboží, stávají  se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku
Zboží  následující  po  účinnosti  změny.   Výpovědní  doba  v  případě,  že  výpověď  podáte,  činí  2  měsíce.
10.4.      V   případě   vyšší   moci   nebo  událostí,  které  nelze  předvídat (přírodní  katastrofa,  pandemie,  provozní
poruchy,  výpadky  subdodavatelů  apod.),  neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo
souvislosti  s  případy  vyšší  moci,  a  pokud  stav  vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy
právo od Smlouvy odstoupit.
10.5.      Přílohou  Podmínek je vzorový  formulář  pro  reklamaci  a  vzorový  formulář  pro  odstoupení  od Smlouvy.
10.6.      Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás,  ale není Vám přístupná. Vždy však
tyto Podmínky  a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy
přístup  ke  Smlouvě  i  bez  Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
10.7.     Tyto Podmínky nabývají účinnosti 02.01.2023..
 

PŘÍLOHY
Formulář pro Reklamaci
Formulář pro Odstoupení od smlouvy