Ochrana osobních údajů

1.           Základní ustanovení
1.1.        Správcem  osobních  údajů  podle  čl. 4 bod 7  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 2016/679  o
ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném pohybu těchto údajů
(dále jen: „GDPR”) je Kamil Klega, IČ 87221314, DIČ CZ7707204868 se sídlem v Bruntále (dále jen: „správce“).
1.2.        Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: U rybníka 1569/6,Bruntál,79201
Email: wheelstoys@email.cz
Telefon: +420734140740
1.3.       Osobními   údaji   se   rozumí   veškeré   informace   o   identifikované  nebo   identifikovatelné  fyzické  osobě;
identifikovatelnou  fyzickou  osobou  je  fyzická  osoba,  kterou  lze  přímo  či  nepřímo  identifikovat, zejména
odkazem  na  určitý  identifikátor,  například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
na  jeden  či  více  zvláštních  prvků  fyzické,  fyziologické,  genetické,  psychické,  ekonomické,  kulturní  nebo
společenské identity této fyzické osoby.
 
2.           Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1.        Správce  zpracovává  osobní  údaje,  které  jste  mu  poskytl/a  nebo  osobní  údaje,  které správce  získal  na
základě plnění Vaší objednávky.
2.2.        Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
3.           Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1.        Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a)    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b)    oprávněný  zájem  správce  na  poskytování  přímého  marketingu  (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
c)    Váš  souhlas  se  zpracováním  pro  účely  poskytování  přímého  marketingu  (zejména  pro  zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb.,  o  některých  službách  informační  společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
zboží nebo služby.
3.2.        Účelem zpracování osobních údajů je
a)   vyřízení  Vaší  objednávky  a  výkon  práv  a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a  správcem;  při  objednávce  jsou  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky  (jméno  a  adresa,  kontakt),  poskytnutí  osobních  údajů  je  nutným  požadavkem  pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit,
b)    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.3.        Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  S takovým
zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
4.          Doba uchovávání údajů
4.1.       Správce uchovává osobní údaje
a)   po  dobu  nezbytnou  k  výkonu  práv  a  povinností  vyplývajících  ze  smluvního  vztahu  mezi  Vámi
a  správcem  a  uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního
vztahu).
b)    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let,
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2.        Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
5.           Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.1.        Příjemci osobních údajů jsou osoby
a)    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b)    zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
c)    zajišťující marketingové služby.
5.2.        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Příjemci  osobních  údajů  ve  třetích  zemích  jsou  poskytovatelé  mailingových  služeb / cloudových  služeb.
 
6.           Vaše práva
6.1.        Za podmínek stanovených v GDPR máte
a)   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b)   právo  opravu  osobních  údajů  dle  čl. 16 GDPR,  popřípadě  omezení  zpracování  dle čl. 18 GDPR.
c)   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d)   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
e)   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f)    právo  odvolat  souhlas  se  zpracováním  písemně  nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.
6.2.        Dále  máte  právo  podat  stížnost  u  Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
7.           Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1.        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2.        Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
8.          Závěrečná ustanovení
8.1.       Odesláním   objednávky   z   internetového   objednávkového   formuláře  potvrzujete,  že  jste  seznámen/a  s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2.       S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
souhlasu  potvrzujete,  že  jste  seznámen/a  s  podmínkami  ochrany osobních údajů a  že je v celém rozsahu
přijímáte.
8.3.       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.  Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových  stránkách  a  zároveň  Vám  zašle  novou  verzi  těchto  podmínek  na  Vaši e-mailovou adresu,
kterou  jste  správci  poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 02.01.2023.